Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Atestacijos nuostatai
Priedai
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

 Prieiga internete 2012-04-24   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332784&p_query=&p_tr2= 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui  specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų    1 priedas

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (IŠSKYRUS PSICHOLOGĄ) VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR PROCEDŪROS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) (toliau kartu vadinama - mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas) veiklos

 vertinimo kriterijai ir procedūros nustato mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo sritis, kriterijus bei požymius, nurodo  vertinimo šaltinius, metodus ir  procedūras.

2.      Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto ugdomosios veiklos tikslas - profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdomąjį procesą, skatinantį

 ugdytinio asmenybės raidą ir ugdymo pasiekimų pažangą, užtikrinantį mokinių psichologinį ir fizinį saugumą.

3.       Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo veiklą pagal nustatytus kriterijus ir požymius  iliustruoja šio priedo 20 punkte

 nurodytais bei paties pasirinktais ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentais, informacijos šaltiniais.

4.      Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pateikiamą informaciją vertintojai  sieja su institucijos turima audito,  akreditacijos medžiaga bei

 kitais mokyklos dokumentais.

                  5. Šiame priede vartojami trumpiniai:

                   pamoka - pamoka, ugdomoji veikla, pratybos, renginys;

                   klasė - bendrojo lavinimo mokyklos klasė, profesinio mokymo grupė, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupė, neformaliojo švietimo grupė, mokyklos bendrabučio ar vaikų globos namų ugdytinių grupė.

 

                                                    II. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS VERTINIMAS

 

6.      Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veikla pagal kiekvieną kriterijų  vertinama 0-3 balais:

             3 balai - kriterijus vykdomas labai gerai;

             2 balai - kriterijus vykdomas  gerai;

             1 balas - kriterijus vykdomas iš dalies;

             0 balų - kriterijus nevykdomas.

                    7. Mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas už kiekvieną požymį iš skilties „Kiti požymiai" gali gauti po 1-2 balus.  Jie ne visi  turi būti vykdomi, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas juos pristato vertintojams savo nuožiūra.

                    8. Atestuojamojo  mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kompetencija įrodoma ugdomosios veiklos rezultatais ir faktais, kurie pagrindžiami atitinkamais geriausiai veiklą iliustruojančiais informacijos šaltiniais: stebėtų pamokų analize, ugdomąją ir metodinę veiklą patvirtinančiais dokumentais, mokyklos audito ir/ar akreditacijos medžiaga.

                    9. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, privalu surinkti lentelėje nurodytą balų skaičių:

 

                       Kvalifikacinė

                       kategorija

Veiklos sritis

Mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas

Vyresnysis mokytojas, vyresnysis pagalbos mokiniui specialistas

Mokytojas metodininkas, pagalbos mokiniui specialistas metodininkas

Mokytojas ekspertas, pagalbos mokiniui specialistas ekspertas

          Balų skaičius

 Balų skaičius

 Balų skaičius

 Balų skaičius

I sritis

8-12

13-16

20-22

22-24

II sritis

4-6

7-10

11-13

13-15

III sritis

4-6

6-9

10-11

11-12

Kiti požymiai

0

6

9

19

Iš viso balų

                   20

                    35

                    50

                     65

 

                10. Socialiniam pedagogui, pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, privalu surinkti lentelėje nurodytą balų skaičių:

 

                     Kvalifikacinė

                       kategorija

Veiklos sritis

Socialinis pedagogas

Vyresnysis socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas metodininkas

Socialinis pedagogas ekspertas

          Balų skaičius

 Balų skaičius

 Balų skaičius

 Balų skaičius

I sritis

4-6

6-7

10-11

11-12

II sritis

3-4

4-5

7-8

8-9

III sritis

3-4

4-5

7-8

8-9

Kiti požymiai

0

6

10

14

Iš viso balų

                      12

                      21

                      35

                           42

                11. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo sričių, kriterijų ir požymių lentelė.

           

I veiklos sritis: ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas.

Išmano Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų bei kitų ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų  esmę, dermę ir vadovaujasi jais.

Geba planuoti ugdymo turinį ir jį įgyvendinti.

Geba analizuoti ugdymo kontekstą.

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

 

 

1.1

Geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius

 

Žino mokinių socialinį kontekstą, atsižvelgia į tai organizuodamas ugdymo procesą.

Numato konkrečius ugdymo tikslus, susieja juos su ugdymo aplinka.

Aiškūs ir suprantami mokiniui  mokymo ir mokymosi uždaviniai siejami su mokinių veikla, rezultatais ir vertinimu.

Pamokos rezultatai siejami su tolesniu mokymu ir mokymusi.

 

1. Rengia individualias/dalyko programas  atsižvelgdamas į mokinių poreikius.

 

2. Taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius veiklą plėtoti už institucijos  ribų, paremiant mokymąsi tiriamąja kūrybine veikla.

 

3. Dėl puikių dalykinių ir metodinių žinių mokytojas yra kviečiamas dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse.

 

4. Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse.

 

5. Ugdytiniai yra įvairių olimpiadų, konkursų, varžybų ir pan. dalyviai / nugalėtojai / prizininkai / laureatai.

 

6. Yra papildomos ugdomosios veiklos organizatorius ar vadovas, geba derinti jos įvairovę mokinių poreikiams tenkinti.

 

7. Planuodamas ugdomąją veiklą panaudoja nacionalinių tyrimų rezultatus.

 

8. Rengia užduotis brandos egzaminams, yra valstybinių brandos egzaminų vertintojas.

9. Kita

 

1.2

Geba planuoti

ugdymo turinį

Planuodamas ugdymo turinį  yra išsiaiškinęs mokinių mokymosi poreikius ir pasiekimus.

Veiklos/teminiai planai detalizuojami trumpesniems laikotarpiams atsižvelgiant į mokinių poreikius, pasiekimus ir konkrečius ugdymo tikslus bei uždavinius, prireikus koreguojami.

1.3

Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus

Parenka mokymo(-si) metodus remdamasis mokymosi uždaviniais  taiko juos atsižvelgdamas į mokinių amžių, lyties, socialinius kultūrinius skirtumus, pasirengimą, poreikius, mokymosi stilių ypatumus ir pažinimo dėsningumus.

Taiko įvairius mokymosi metodus: metodai taikomi, orientuojantis ugdymo/pamokos tikslus ir uždavinius.

Parenka ir lanksčiai taiko įvairias mokymo ir mokymosi strategijas, skatinančias mokinius savarankiškai mokytis, kelti sau mokymosi tikslus ir ieškoti alternatyvių sprendimų, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi bei savarankiškai siekti ugdymosi tikslų.

Naudoja informacines komunikacines technologijas.

1.4

Geba  parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą

Parenka mokymo (-si) medžiagą ir nuosekliai pritaiko ją įvairių poreikių mokiniams. Naudoja alternatyvius informacijos šaltinius mokymo turiniui perteikti.

 Parenka užduotis ir jas diferencijuoja pagal mokinių poreikius ir galias.

Rengia ir įgyvendina klasių/dalykų integruoto ugdymo programas mokykloje.

1.5

Geba atskleisti ugdymo turinį

Suprantamai ir aiškiai perteikia ugdymo turinį atsižvelgdamas į mokinių amžių, poreikius ir galimybes.

Geba sudominti mokinius, palaikyti aukštą mokymosi motyvaciją.

Akademines žinias ir specifinius gebėjimus susieja su mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymu.

1.6

Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką

Kuria ugdomąją aplinką ir mikroklimatą, užtikrinančius mokinių sveikatą ir saugumą, skatinančius mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

Geba pritaikyti  aplinką įvairių poreikių mokinių veiklai skatinti; sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis. Naudoja informacines komunikacines technologijas ugdymosi aplinkai kurti.

Valdo klasėje vykstančius procesus.

1.7

Geba naudoti laiką ir išteklius

Racionaliai naudoja klasės erdvę, pamokos laiką, pasirenka tinkamą tempą.

Derina mokymosi krūvius su mokinių galiomis (neperkrauna mokinių), namų užduotis tiesiogiai sieja su darbu klasėje.

Mokymo(si) ištekliai naudojami racionaliai.

 

1.8

Geba vertinti mokinių pasiekimus

Planuodamas ugdymą numato  pasiekimų ir pažangos  vertinimo formas, būdus, metodus.

Turi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, derančią su išsilavinimo standartais ir mokykloje esančia vertinimo sistema.

Vertinimo kriterijus aptaria ir derina  su mokiniais.

Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į įvairią mokinių veiklą.

Mokiniams pateikiama aiški ir suprantama vertinimo informacija, padedanti jiems tobulinti veiklą ir plėtoti mokymąsi.

Vertinimo rezultatus naudoja planuodamas ir koreguodamas tolesnę ugdomąją veiklą.

 

II veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje

Užmezga ir palaiko veiksmingus ryšius su mokiniais, kolegomis, tėvais, vietos bendruomenės nariais.

Supranta bendradarbiavimo su kolegomis ir kitais partneriais svarbą siekiant ugdymo tikslų. Geba savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis.

Dalyvaudamas su kitais žmonėmis ir jų grupėje siekia susitarimo.

 

Kriterijai                                                                      Požymiai                                                                   Kiti požymiai

2.1

 

 

Geba bendrauti ir bendradarbiauti

 

Planuoja, organizuoja, vykdo bendrą metodinę veiklą su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

Dalyvauja kitų mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų organizuojamoje metodinėje veikloje.

Teikia metodinę pagalbą kolegoms.

 

1. Siekdamas ugdymo tikslų, užmezga ir palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais.

 

2. Sukurta savita ir veiksminga klasės auklėtojo darbo sistema.

 

3. Dalyvauja institucijos, vietos bendruomenės, mokinių ir mokytojų  organizacijų veikloje.

 

4. Dalyvauja vertinant ir nustatant  kitų institucijų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, pretenduojančių įgyti  metodininko ar eksperto kvalifikacines kategorijas, profesinę kompetenciją.

 

5. Rengia užduotis šalies (ar tarptautinėms) olimpiadoms, konkursams.

 

6. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygmens projektą ir gavo finansavimą projektui vykdyti.

 

7. Kita

2.2

 

Tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas, institucijos administraciją informuoja apie mokinių mokymosi sėkmingumą, pasiekimus ir pažangą

Analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą, gautą informaciją įvairiomis formomis pateikia ir aptaria ją su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kolegomis, kitais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgdamas į tai koreguoja ir individualizuoja ugdymą

Analizuoja grįžtamąją informaciją bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimo aspektais.

 

 

2.3

 

Dalyvauja institucijos  socialiniame kultūriniame gyvenime

Organizuoja kultūrinius, edukacinius, sporto ir kt. renginius.

Inicijuoja, palaiko, organizuoja, vadovauja mokinių veiklai pagal mokinių interesus ir poreikius.

 

2.4

Geba dirbti komandoje ar/ir vadovauti jai

Dalyvauja institucijos vadovo ar steigėjo (valdymo organo) teisės aktais  patvirtintose darbo grupėse.

Dalyvauja/vadovauja mokyklos metodinei grupei, metodinei tarybai, savivaldybės metodiniam būreliui, dalykinei asociacijai.

Institucijos vadovo paskirtas mokytoju  mentorium (padeda mažesnę patirtį turintiems kolegoms), vadovauja studentų praktikai.

Rengia užduotis regiono olimpiadoms, konkursams. Rodo iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja įvairioje institucijos bendruomenės veikloje.

2.5

Geba rengti projektus, dalyvauti juos įgyvendinant

 

 

Rengia ir vykdo ugdymo projektus institucijoje.

 Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šalies bei tarptautinius su ugdymu susijusius projektus.

 

III veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas

Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą nuolat mokytis.

Geba rekonstruoti ir reflektuoti savo veiklą, siekdamas ją tobulinti ir atpažinti savo kompetencijas.

Geba parengti ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentų aplanką, jį pristatyti ir vertinti.

 

     Kriterijai                                                              Požymiai                                                                           Kiti požymiai

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

Įsivertina savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis,  įsivertinimą aptaria su kolegomis metodinėje grupėje (taryboje).

Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus planuoja profesinį tobulėjimą.

Ugdymo procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės veiklos veiksmingumui.

 

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui).

 

2. Yra Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuoto vadovėlio autorius ar bendraautorius

 

3. Yra konsultantas, sertifikuotas mentorius, projekto koordinatorius (ne mažiau kaip 2 metai), tarptautinio lygmens sertifikatą turintis mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas.

 

 4. Studijuoja universitetinėje aukštojoje mokykloje pagal II-III pakopos studijų programą ir siekia įgyti papildomą kvalifikaciją.

5.Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba.

6. Skaito metodines-dalykines, pedagogines paskaitas, pranešimus institucijos, miesto (rajono) ir šalies pedagogams.

 7.Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

8.Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose miesto (rajono), apskrities, šalies pedagogams.

 9.Yra parengęs  metodines ir mokomąsias priemones, aprobuotas savivaldybės dalyko metodinio būrelio/ tarybos (profesijos mokytojams - ekspertų komisijos).

10. Vadovauja šalies profesinio mokymo metodinei komisijai arba yra tokios komisijos narys.

11. Kita

3.2

Geba taikyti švietimo naujoves

Domisi švietimo kaitos kryptimis, analizuoja ir kritiškai jas vertina.

Švietimo naujoves įgyvendina atsižvelgdamas į kontekstą.

3.3

Geba naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais

Geba atlikti įvairių rūšių informacijos paiešką, žino ir naudoja tam tikras duomenų bazes.

Geba naudotis informacija ir bendrauti užsienio kalba.

Siekdamas ugdymo kokybės, ugdymo procese taiko informacines - komunikacines technologijas.

3.4

Geba  tobulinti savo kvalifikaciją

Įvardija savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Nuolat  tobulina kvalifikaciją, derindamas institucijos personalo kvalifikacijos tobulinimo strategiją ir savo poreikius.

Mokosi nuotoliniu būdu.

 

 

 

 

 

                        12. Socialinio pedagogo veiklos vertinimo sričių, kriterijų ir požymių lentelė.

 

I veiklos sritis: Socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumas

Išmano socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus bei kitų socialinio pedagogo veiklą reglamentuojančių dokumentų  esmę, dermę ir vadovaujasi jais.

Planuoja socialinės pedagoginės veiklos turinį ir jį įgyvendina.

Analizuoja socialinės pedagoginės veiklos kontekstą.

 

 

 

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti  požymiai

1.1

Geba numatyti konkrečius socialinio pedagogo veiklos  tikslus ir uždavinius

 

Žino mokinių socialinį kontekstą, atsižvelgia į tai organizuodamas socialinės pedagoginės pagalbos  procesą.

Numato konkrečius socialinės pedagoginės veiklos tikslus, susieja juos su ugdymosi aplinka ir ugdymo institucijos tikslais ir uždaviniais.

 

1.  Dalyvauja Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse.

2. Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse.

3. Inicijuoja ir organizuoja tiriamąją veiką institucijos  bendruomenėje.

4. Ugdytiniai dalyvauja  socialinėje veikloje (konferencijose, akcijose, projektuose  ir kt.).

5. Kita

1.2

Geba parengti socialinio pedagogo pagalbos ugdytiniams  planus ir juos tobulinti

Tiria ir analizuoja mokinių socialinius pedagoginius poreikius ir pasiekimus.

Identifikuoja socialines pedagogines problemas.

Rengia individualias ir grupinės pagalbos programas, pagalbos ugdytiniams planus atsižvelgdamas į mokinių poreikius

Žino mokinių socialinį kontekstą, atsižvelgia į tai organizuodamas socialinės pedagoginės pagalbos procesą.

1.3

Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius socialinės pedagoginės pagalbos metodus

 

 

Organizuoja ir teikia pagalbą vaikui esant krizinėms situacijoms.

Konsultuoja bendruomenės narius, sprendžiant socialines pedagogines problemas

Ugdo mokinių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.

Organizuoja palaikymo ir savitarpio pagalbos grupių veiklą.

 

1.4

 

 

 

 

Geba analizuoti ir vertinti socialinių pedagoginių  poveikio priemonių  individui ir grupei veiksmingumą

Numato poveikio įvertinimo būdus,

Vertinimo rezultatus naudoja planuodamas ir koreguodamas tolesnę ugdomąją veiklą,

Rengia pagalbos priemones, rekomendacijas pedagogams, tėvams, mokiniams

 

 

II veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas institucijos bendruomenėje ir už jos ribų

Užmezga ir palaiko veiksmingus ryšius su  kolegomis, tėvais.

Bendradarbiauja su vietos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.

Supranta bendradarbiavimo su kolegomis ir kitais partneriais svarbą siekiant socialinės pedagoginės pagalbos tikslų.

Geba savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis, siekia susitarimo grupėje.

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

2.1.

 

 

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, ugdytinių tėvais

 

Planuoja, organizuoja, vykdo bendrą socialinės pedagoginės pagalbos veiklą.

Dalyvauja kitų specialistų metodinėje veikloje institucijoje

Dalyvauja socialinių pedagogų metodinėje veikloje: rajono (miesto), apskrities, šalies lygiu.

Diegia komandinio darbo principus, geba dirbti komandoje.

Vykdo gerosios patirties sklaidą institucijoje, regione, šalyje

1. Sukūręs savitą ir veiksmingą socialinio pedagogo darbo sistema.

2. Dalyvauja vertinant ir nustatant  kitų institucijų socialinių pedagogų siekiančių įgyti socialinio pedagogo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, profesinę kompetenciją.

3. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygio projektą ir gavęs finansavimą projektui vykdyti.

4. Konsultuoja ir informuoja mokinius profesinės karjeros klausimais.

5. Kuria, tobulina, organizuoja ugdomąją aplinką

6. Kita

2.2

 

Geba koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimą ir socioedukacines veiklas institucijoje

Užmezga ir palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais.

Analizuoja grįžtamąją informaciją bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimo aspektais.

Telkia, organizuoja socialinės pedagoginės pagalbos komandos/prevencinės darbo grupės veiklą institucijoje.

Dalyvauja institucijos  vidaus  audito (įsivertinimo), specialiojo  ugdymo komisijų veikloje.

2.3

Geba inicijuoti ir  rengti projektus, programas bei dalyvauja juos įgyvendinant

 

Rengia ir įgyvendina socialinio ugdymo projektus institucijoje.

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šalies bei tarptautinius su socialiniu ugdymu susijusius projektus.

 

III veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas ir patirties sklaida

Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą nuolat mokytis.

Įsivertina ir tobulina savo veiklą.

Geba parengti socialinės pedagoginės veiklos dokumentų aplanką, jį pristatyti ir vertinti.

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

Įsivertina savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis,  įsivertinimą aptaria priskirtoje metodinėje grupėje (taryboje).

Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus, planuoja profesinį tobulėjimą.

Ugdymo procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės veiklos veiksmingumui.

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui).

2. Yra socialinio ir prevencinio darbo srities švietimo konsultantas, prevencinio darbo grupės narys, socialinio pedagogo praktikos vadovas, rajono (miesto,) regiono, šalies projekto koordinatorius (ne mažiau kaip vienerius metus).

3. Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba.

4. Skaito  paskaitas, pranešimus rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams.

5. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus.

6. Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams.

7. Yra parengęs  metodines rekomendacijas  (aprobuotas  institucijų, reglamentuojančių socialinių pedagogų veiklą) šalies, rajono (miesto) socialiniams pedagogams ir mokytojams

8. Kita.

3.2

Geba taikyti socialinio ugdymo naujoves

Domisi socialinio ugdymo naujovėmis, analizuoja ir kritiškai jas vertina.

Įgyvendina atsižvelgdamas į kontekstą.

3.3

Geba  tobulinti savo kvalifikaciją

Įvardija savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Nuolat  tobulina kvalifikaciją, derindamas savo poreikius su institucijos personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikiais ir  strategiją  

Mokosi nuotoliniu būdu.

 

                               

                       13. Koncertmeisterių ir akomponiatorių veikla vertinama pagal tas pačias 11 punkto lentelėje pateiktas Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo sritis, kriterijus ir  požymius, išskyrus pirmosios veiklos srities 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 kriterijus. Šioje lentelėje pateikiami keturi alternatyvūs koncertmeisterių ir akomponiatorių veiklos vertinimo kriterijai.

 

 

Kriterijai

Požymiai

  1.1

Yra pasiekęs aukštą meninį lygį

 

Geba meniškai atlikti įvairaus sudėtingumo kūrinius.

Geba atkurti įvairių epochų ir laikotarpių stilių ir žanrą.

Žino ir geba atkurti konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus.

Meninės interpretacijos yra originalios ir pagrįstos.

 

1.2

Pasižymi gera kūrinių atlikimo technika

 

Geba atlikti nežinomą muzikinį tekstą (skaitymas iš lapo).

Geba skaityti stambios formos orkestrinį arba chorinį kūrinį (klavyrą), prireikus  ir partitūrą.

Geba transponuoti.

Pasižymi kūrinių atlikimo ansambliškumu.

 

1.3

Yra sukaupęs koncertinį repertuarą

 

Žino ir geba akompanuoti pagrindinį mokomojo instrumento repertuarą.

Žino ir geba akompanuoti įvairių instrumentų mokomuosius repertuarus.

Žino ir geba akompanuoti pagrindinį atitinkamos meno srities kolektyvo repertuarą.

 

1.4

Nuolat dalyvauja ir yra pasiekęs rezultatų meninėje  veikloje

Dalyvauja mokyklos meno kolektyvų koncertinėje veikloje.

Akompanuoja tarptautiniuose ir šalies konkursuose, festivaliuose, koncertuose ir kituose renginiuose, meistriškumo pamokose.

Jo atliekami kūriniai yra išleisti garso ir vaizdo laikmenose.

Jo atliekami kūriniai yra įtraukti į televizijos ar radijo garso ir vaizdo įrašų fondus.

 Jo meninė ir kūrybinė veikla palankiai  vertinama Lietuvos ir/ar užsienio spaudoje.

 

 

 

 

III. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS VERTINIMO METODAI IR PROCEDŪROS

 

14. Pageidaujančio atestuotis mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla turi atitikti pretenduojamai kvalifikacinei kategorijai keliamus reikalavimus (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų 7-10 punktus).

15. Rekomenduojami mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo  metodai:

15.1. pokalbis su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu prieš pradedant veiklą stebėti ir vertinti;

                      15.2. prieš tai buvusios atestacijos rezultatų analizė (jeigu mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas atestuojasi pakartotinai);

                      15.3. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos savianalizė;

                      15.4. pamokų stebėjimas;

                      15.5. interviu (pusiau struktūruotas) prieš pamoką, po pamokos ir kt.;

                      15.6. stebėtų pamokų analizė kartu su atestuojamu mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu;

                      15.7. ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentų analizė (mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto ugdomąją veiklą patvirtinančių dokumentų analizę vertintojas (-ai) atlieka mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto darbo vietoje ir  aptaria  su mokytoju);

                      15.8. baigiamasis pokalbis (interviu) su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu;

                      15.9. rekomendacijų veiklai gerinti aptarimas, priemonių veiklai gerinti planavimas (kartu su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu).

                      16. Kiekvienas vertintojas stebi ne mažiau kaip keturias pamokas ir pildo kiekvienos pamokos stebėjimo formą.

                      17. Interviu metodą (pusiau struktūruotą interviu) vertintojas (ai) naudoja norėdamas surinkti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklai vertinti būtiną informaciją, kurios jis negalėjo gauti stebėdamas pamokas ar kitą veiklą, taip pat norėdamas geriau suprasti ir analizuoti stebėtas pamokas.

                      18. Kiekvienas vertintojas prieš stebimą pamoką ir po jos užduoda specialiai parengtų klausimų, kurių tikslas - gauti kuo išsamesnę informaciją apie stebimą pamoką, pasirengimą jai, ugdytinių poreikius, galimybes ir kt. Vertintojas gali (turi) paklausti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto apie tuos pamokos elementus, kuriems stinga įrodymų arba kurie neišryškėjo pamokoje.

                      19. Jeigu vertintojas mano, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla neatitinka pretenduojamos įgyti kvalifikacinės kategorijos reikalavimų, jis turi pateikti  konkrečius siūlymus, ką būtina jo darbe keisti ir suteikti (arba nurodyti, kas tai galėtų padaryti) jam reikiamą dalykinę ir metodinę pagalbą.

                      20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas vertintojams ir atestacijos komisijai pateikia:

                      20.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų 19.1-19.3 ir 20 (jeigu mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas nori) punktuose nurodytus dokumentus;

                20.2. teminius planus;

                 20.3. taip pat mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo nuožiūra vertintojams  gali pateikti  kitą mokytojo kompetenciją,  veiklą ir pasiekimus įrodančią  medžiagą (pvz., paties  parengtas mokymo ir mokymosi bei metodines priemones, leidinius, metodinius straipsnius, pranešimus, renginių planus, vestų seminarų pažymėjimus ir kitus gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymus,  paties  parengtus ir vykdytus  projektus, ugdymo proceso tyrimų medžiagą ir kt.).

            21. Vertintojas (ai), vertindamas mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklą  patvirtinančių ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentus, ieško informacijos, kurios negalėjo gauti stebėdamas pamokas, kalbėdamasis su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu ir norėdamas patikslinti interviu metodu gautos informacijos teisingumą.

                22. Vertintojai privalo pasinaudoti išorinio mokyklos vertinimo (jeigu toks buvo) medžiaga, susijusia su atestuojamojo veiklos vertinimu.

            23. Vertintojas (ai) kartu su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu turi išanalizuoti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto savęs įsivertinimą ir vertintojo (jų) vertinimą, išsiaiškinti skirtingų vertinimų ir įsivertinimo priežastis, išklausyti jo argumentus, bandyti suderinti nuomones.

                24. Vertintojų grupė, vertinanti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio įgyti atitinkamą metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, priima bendrą sprendimą  ir su juo supažindina mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą.

                25. Vertintojai, priimdami sprendimą, nurodo, pritaria ar nepritaria mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto siekiamai kvalifikacinei kategorijai ir teikia siūlymus jo veiklai tobulinti.

 

 

 

                                                                        ________________________________________________