Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Vaiko teisių apsaugos pagrindų
Pareiginė instrukcija
Dėl darbo laiko trumpinimo
Socialinės paramos mokiniams
Vaiko minimalios
Dokumentų rengimas
Švietimo įstatymas
Darbo apmokėjimas
NAUDINGA INFORMACIJA
Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo
Pirotechnikos priemonių
Socialinės pedagoginės pagalbos aprašo
LR SMM 2014-06-19 rašto Nr. SR-2827 „Dėl draudimo mokyklos terit
Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas
SMM Del rukymo mokyklos teritorijoje ir elektroniniu cigareciu
„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar k
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮST
Pavyzdinis pareigybės aprašas
VTAS Klaipėda kontaktai
Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymas
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacij
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            NUTARIMAS

 

            DĖL DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBO POBŪDIS YRA SUSIJĘS SU DIDESNE

            PROTINE, EMOCINE ĮTAMPA, DARBO LAIKO SUTRUMPINIMO TVARKOS IR

            DARBUOTOJŲ, KURIEMS NUSTATYTAS SUTRUMPINTAS DARBO LAIKAS, DARBO

            APMOKĖJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

            2003 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1195

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 145 straipsnio 2 dalimi ir 198 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką;

            1.2. Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygas.

            2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. lapkričio 1 dienos.

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė

 

            _____________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės

            2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu

            Nr. 1195

 

            DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBO POBŪDIS YRA SUSIJĘS SU DIDESNE PROTINE,

            EMOCINE ĮTAMPA, DARBO LAIKO SUTRUMPINIMO ...