Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Atestacijos nuostatai
Priedai
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

 

PASKUTINIS PAKEITIMAS   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413981

Prieiga internete 2012-04-24   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332784&p_query=&p_tr2=

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m.  lapkričio 24  d.

Nr. ISAK-3216

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755; 2007, Nr. 43-1628) 56 straipsnio 19 punktu:

                  1. T v i r t i n u  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (pridedama).

                   2. N u s t a t a u, kad:

                   2.1. Mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) aukštesniojoje mokykloje įgyta kvalifikacinė kategorija (atitinkanti mokomąjį dalyką, pareigybę) galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. ir atitinka: dėstytojo – vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo), vyresniojo dėstytojo – mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, dėstytojo eksperto – mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) eksperto. Šie mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus), norintys įgyti kvalifikacinę kategoriją, gali atestuotis šiuo įsakymu patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų nustatyta tvarka. Jiems privaloma išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą.

                   2.2. Iki šiam įsakymui įsigaliojant išimties tvarka atestuotų mokytojų ir  pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų), neturinčių reikiamo išsilavinimo ar pedagogo kvalifikacijos, kvalifikacinė kategorija galioja  iki 2009 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus atvejus, kai mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psichologus) Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra prilygintas turinčiam pedagogo kvalifikaciją. Šie  mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus) negali būti atestuojami.

                   2.3. Iki šiam įsakymui įsigaliojant išimties tvarka atestuotų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus), įgijusių mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, ar mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) eksperto kvalifikacinę kategoriją, bet neturinčių mokomojo dalyko (pareigybės) kvalifikacijos, kvalifikacinė kategorija galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus atvejus, kai mokytojas/pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psichologą) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra prilygintas specialistui. Atestuojant šiuos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) negali būti suteikta aukštesnė nei vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą)  kvalifikacinė kategorija.

                   2.4. Iki šiam įsakymui įsigaliojant Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės treneriams suteiktos kvalifikacinės kategorijos iki jų galiojimo termino pabaigos atitinka: nacionalinio sporto trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo (sportas) metodininko kvalifikacinę kategoriją (asmenims, turintiems aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą), Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija neformaliojo švietimo mokytojo (sporto) metodininko kvalifikacinę kategoriją (asmenims, turintiems aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą), Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo (sportas)  eksperto kvalifikacinę kategoriją (asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą). Pasibaigus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktos kategorijos galiojimo laikui treneriai, norintys įgyti  mokytojo kvalifikacinę kategoriją, gali atestuotis šiuo įsakymu patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų nustatyta tvarka.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 868 „Dėl Profesijos mokytojų atestacijos nuostatų“ (Žin., 1998, Nr. 52-1438).

                    3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. ISAK-1578 „Dėl Mokytojų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 86-3451).  

                    4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

  Laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas

Algirdas Monkevičius