Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Dėl dokumentacijos patvirtinimo
2009 m. rugsėjis
Formos
Vidaus darbo su mokiniais formos
Dėl Vaiko gerovės komisijai teikiamų dokumentų formų
Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai
Dėl darbo apmokėjimo
Dėl darbo apmokėjimo (II)
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 
 

Klaipėda 

2009-09-28 

Svarbiausi dokumentai, reglamentuojantys pagalbos mokiniui teikimo organizavimą bendrojo lavinimo mokykloje

 

Įstatymai ir susiję dokumentai:

 

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. LRS 2006-06-13 Nr. I-1489. Publikavimas: Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=214245

 

Pataisos: 2001 m. rugpjūčio 3 d. Nr. IX-495. Publikavimas: Valstybės Žinios, 2001.08.17, Nr. 71-2523. 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=49040&Vr=1&Pr=2

 

 • Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A1-145. Publikavimas: Žin., 2007, Nr. 61-2360. http://www.tax.lt/vz-431.html

 

 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija. LRS 2003-05-20 nutarimas Nr. IX-1569. Publikavimas: Žin., 2003, Nr. 52-2316.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211767

 

                      Pataisos: 2003-10-21, Nr. IX-1794. Žin., 2003, Nr. 108-4813 (2003-11-19); 2006-12-05, Nr. X-951. Žin., 2006, Nr. 141-5393 (2006-12-28).

 

 • Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. LRS 2007 m. birželio 28d. Nr. X-1238. Publikavimas: Žin., 2007-07-19, Nr. 80-3214.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301806&p_query=Vaiko%20ir%20minimalios%20ir%20vidutin%C4%97s%20prie%C5%BEi%C5%ABros%20%C4%AFstatymas&p_tr2=2

 

 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės darbo reglamentas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. AD1-117.

http://www.klaipeda.lt/klaipeda/content/legislationList.jsp?url=&categoryId=786&pathId=1087

 

 • Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytų administracijos direktoriaus funkcijų vykdymo aprašas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. AD1-117.

http://www.klaipeda.lt/klaipeda/content/legislationList.jsp?url=&categoryId=786&pathId=1087

 

 • Specialiojo ugdymo įstatymas. LRS 1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-969. Publikavimas: Žin., 1998-12-31, Nr. 115-3228.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69873

 

 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. LRS 1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-602. Publikavimas: Žin., 1998, Nr. 8-161.

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=198254

Pataisos: 00.07.04, Nr. VIII-1796. Žin., 2000, Nr.61-1807 (00.07.26); 2002-12-10, Nr. IX-1249. Žin., 2002, Nr. 123-5536 (2002-12-24).

 

 • Tabako kontrolės įstatymas. LRS 2003 m. lapkričio 20 d. Nr. IX-1840. Publikavimas: Žin., 2003-12-17, Nr. 117-5317 .

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223448

Pataisos: 2005 m. lapkričio 15 d. Nr. X-390. Publikavimas: Valstybės žinios, 2005-12-03, Nr. 142-5105.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266483

 

 • Sprendimas dėl uždraudimo rūkyti švietimo įstaigose ir jų teritorijose. Klaipėdos miesto mero Rimanto Taraškevičiaus sprendimas 2002 m. gegužės 23 d. Nr. 111.

 

 

Socialinė parama:

 

 

 • Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, patvirtinimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-319. Publikavimas: Valstybės Žinios, 2006.12.07, Nr. 133-5049. http://www.socmin.lt/index.php?-136459098

 

 • Socialinės paramos mokiniams įstatymas. LRS 2008 m. gegužės 15 d. Nr. X-1544. Publikavimas: Žin. 2008, Nr. 63-2382.

http://www.tax.lt/vz-583.html

 

 • Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme patvirtinimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. A1-283. Publikavimas: Valstybės Žinios, 2006.10.19, Nr. 111-4237. http://www.socmin.lt/index.php?876673372

 

 • Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo (2009-02-25 redakcija). Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183. http://www.socmin.lt/index.php?-136459098

 

 • Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T2-328.

http://www.klaipeda.lt/klaipeda/content/legislationList.jsp?url=&categoryId=818&pathId=1117

 

 • Valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių socialinei paramai planavimo bei jų paskirstymo mokykloms metodika. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. AD1-748.

http://www.klaipeda.lt/klaipeda/content/legislation.jsp?docLocator=F65A4AC815FB11DD8AFD746164617373&pathId=1087&type=LAW&category=786&categoryId=786

 

 

 

Kodeksai:

 

 • Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. LRS 2007-04-19 Nr. ADM. Kodeksas skelbtas: Žin., 1985, Nr. 1-1.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296772

 

 • Civilinis kodeksas. LRS 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864. Publikavimas: Žin., 2000-09-06, Nr. 74-2262;

Pataisos: Žin., 2000-09-29, Nr. 82; Žin., 2000-09-22, Nr. 80; Žin., 2000-09-13, Nr. 77; Žin., 2000-09-06, Nr. 74-2262. Įsigalioja nuo 2001-07-01. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687

 

 • Baudžiamasis kodeksas. LRS 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymas Nr. VIII-1968. Publikavimas: Žin., 2000-10-25, Nr. 89-2741. Baudžiamasis kodeksas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d. Tai patvirtinta įstatymu Nr. IX-1162.

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=111555

 

Pagalbos teikimas:

 

Pataisos: 2009 m. balandžio 14 d. Nr. ISAK-704. Publikavimas: Žin., 2009.04.21, Nr. 44-1724. http://www.smm.lt/naujienos/nteises_a.htm

 

 

 

 

 • Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinės rekomendacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-207. Publikavimas: Valstybės Žinios, 2004.01.17, Nr. 9-254. http://www.socmin.lt/index.php?-136459098

 

 • Mokyklos psichologo bendrieji pareiginiai nuostatai. Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1548.  Publikavimas: Valstybės Žinios, 2005.08.04, Nr. 94-3520. http://www.lps.vu.lt/?page_id=177&lang=lt-lt

 

 

 

Pataisos: 2005 m. rugpjūčio 30 d. Nr. ISAK-1780. Publikavimas: Žin., 2005-09-03, Nr. 107-3938. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261328

 

 

Tvarkos:

 

 • Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašas. Švietimo ir mokslo ministro 2007-07-12 įsakymas Nr. ISAK-1374. Publikavimas: Žin., 2007.07.19, Nr. 80-3301. 

www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2007-07-12-ISAK-1374(2).doc

 

 • Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos  aprašas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1081. Publikavimas: Žin., 2008, Nr. 126-4809. http://www.tax.lt/vz-647.html

 

 

 • Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Švietimo                      ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1462. Publikavimas: Žin., 2004, Nr. 145-5281.

http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2004-09-20-ISAK-1462.htm

Pataisos: 2007 m. gruodžio 22 d. Nr. ISAK-2567. Publikavimas: Žin., 2007, Nr. 138-5677.

http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2007-12-22-ISAK-2567(1).doc

2009 m. balandžio 14 d. Nr. ISAK-705. Publikavimas: Žin., 2009, Nr. 44-1725.

http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2009-04-14-ISAK-705(1).doc

 

 

Programos:

 

 • Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programa. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-24 nutarimas Nr. 1261. Publikavimas: Žin., 2008, Nr. 140-5558. http://www.tax.lt/vz-661.html

 

 • Vaikų ir jaunimo socializacijos programa. LRV 2004 m. vasario 23 d. Nr. 209. Publikavimas: Žin., 2004, Nr. 30-995.

http://www.nplc.lt/sena/pr13/program_dok/23.doc

Pataisos: 2006-04-03, Nr. 322. Žin., 2006, Nr. 38-1344 (2006-04-06); 2007-04-18, Nr. 397. Žin., 2007, Nr. 47-1802 (2007-04-28).

 

 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. LR Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. ISAK-494. Publikavimas: Žin., 2006, Nr. 33-1197. http://www.tax.lt/vz-255.html

 

 

Dėl pareigybės:

 

 • ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS. LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1736. http://www.smm.lt/naujienos/nteises_a.htm