Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Dėl dokumentacijos patvirtinimo
2009 m. rugsėjis
Formos
Vidaus darbo su mokiniais formos
Dėl Vaiko gerovės komisijai teikiamų dokumentų formų
Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai
Dėl darbo apmokėjimo
Dėl darbo apmokėjimo (II)
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 
 

Priedas Nr.1

 

Klaipėdos .............................m - klos .............kl.                                

SITUACIJOS APRAŠYMAS

 

mok. ....................................................................                                            ...................................

                                                                                                                                       (data)

_______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 __________________________

                                                                                                                                                     (parašas)

Tėvų nuomonė

__________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                __________________________

                                                                                                                                                           (parašas)

 

Nutarta

_________________________________________________________________________________________________

 


2 priedas

Klaipėdos____________________

(mokyklos pavadinimas)

SITUACIJOS APRAŠYMAS

„......... klasės mokinio (ės)......................................

(data)

(vardas, pavardė, parašas) Tėvų nuomonė

(tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                                                                                                (parašas)

Nutarta

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

3 priedas

Klaipėdos_________________________________

(mokyklos pavadinimas)

POKALBIO SU MOKINIU FIKSAVIMO LAPAS

Mokinio vardas, pavardė.............................................................................................................

Laikas ir data...............................................................................................................................

Pokalbyje dalyvauja......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Aptariama problema......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nutarta:.......................................................................................................................................

(Mokinio vardas, pavardė)                                                                                                          (parašas)

(Pokalbį vedusio asmens vardas, pavardė)                                                                                           (parašas)

(Kitų pokalbyje dalyvavusių asmenų vardas, pavardė)                                                                      (parašas)

4 priedas

Klaipėdos............................................................................................

(mokyklos pavadinimas)

MOKYTOJO DARBAS SU UGDYTINIU

1.    Klasė..................... Klasės vadovas....................................................................

mokinys (-ė).........................................................................................................

kreipimosi data............................................................................................... ....

  • 2. Duomenys apie mokinio elgesį pamokoje

      ......................................................................................................................................                 

............................................................................................................................................

  • 3. Mokytojo pastabos ir rekomendacijos...........................................................................
  •       ...........................................................................................................................

      ........................................................................................................................................

      .......................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................

           

Pareiškėjo parašas.......................................................

200 ... m.................................. mėn............................ .d.

 

 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6 priedas

ŽINIOS APIE MOKINIO ELGESĮ PAMOKOSE

Mokinio vardas, pavardė..........................................................................................................

Klasė.......................

Mokomieji dalykai:

1.   Dorinis ugdymas (etika/tikyba ) (.................................... )...................................................

2. Gimtoji kalba (................................... )..............................................................................

                         (Mokytojo vardas, pavardė)

3. Užsienio kalba (................................... )...........................................................................

                          (Mokytojo vardas, pavardė)

4. Matematika (................................... )..............................................................................

                      (Mokytojo vardas, pavardė)

5. Gamta ir žmogus (................................... ).......................................................................

                              (Mokytojo vardas, pavardė)

6. Biologija (.................................... ).................................................................................

                   (Mokytojo vardas, pavardė)

7. Fizika (...................................... )..................................................................................

                 (Mokytojo vardas, pavardė)

8. Chemija (...................................... )................................................................................

                    (Mokytojo vardas, pavardė)

9. Informacinės technologijos (....................................... ).......................................................

                                           (Mokytojo vardas, pavardė)

10. Istorija (.................................. )....................................................................................

                  (Mokytojo vardas, pavardė)

11. Geografija (............................ )......................................................................................

                     (Mokytojo vardas, pavardė)

12. Ekonomika (........................... ).................................................................................

                     (Mokytojo vardas, pavardė)

13. Technologijos (..................... )...................................................................................

                       (Mokytojo vardas, pavardė)

14. Dailė (...................................... )...................................................................................

                  (Mokytojo vardas, pavardė)

15. Muzika (................................ ).....................................................................................

                     (Mokytojo vardas, pavardė)

16. Kūno kultūra (....................... )...................................................................................

                         (Mokytojo vardas, pavardė)

 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

7 priedas

Klaipėdos__________________________________

(mokyklos pavadinimas)

 

POKALBIO SU TĖVAIS FIKSAVIMO LAPAS

Mokinio vardas, pavardė....................................................................................................................... ......

Data ir laikas.............................................................................................................................................

Pokalbyje dalyvauja....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Aptariama problema.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nutarta...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

____________________________                                                          __________________

(Mokinio tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                                                                         (parašas)

____________________________                                                          __________________

(Mokinio vardas, pavardė)                                                                                                    (parašas)

____________________________                                                          __________________

(Pokalbį vedusio asmens vardas, pavardė)                                                                                     (parašas)

____________________________                                                          __________________

(Kitų pokalbyje dalyvavusių asmenų parašai)                                                                                 (parašas)

 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8 priedas

 

Klaipėdos______________________

(mokyklos pavadinimas)

 

SOCIALINIO PEDAGOGO LANKYMOSI ŠEIMOJE PAŽYMA

Mokinio vardas, pavardė.......................................................................................................

Klasė........................

Namų adresas...........................................................................................................................

Lankymosi šeimoje tikslas.........................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................               

.........................................................................................................................................

Lankymosi data...........................................

PATVIRTINU, KAD SOCIALINĖ PEDAGOGĖ LANKĖSI ŠEIMOJE:

(tėvų (globėjų) parašas)                                  (mokinio parašas)                                           (kiti parašai)
Nustatyta..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................                

..............................................................................................................................................               

...........................................................................................................................................                

Socialinis(-ė) pedagogas (-ė)________________ Klasės auklėtojas_________________________

(vardas, pavardė, parašas)                                              (vardas, pavardė, parašas)

(parašas)

 

  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                                                                                                                                                                 

 

9 priedas

PRANEŠIMAS

(data)

Klaipėdos____________________          ____ klasės mokiniui (-ei)________________________

(mokyklos pavadinimas)                                                                                           (vardas, pavardė)

Prašome atvykti į mokyklos direkcinį posėdį, kuris vyks š. m.____________ mėn.____ d.

___ vai. direktoriaus kabinete ir pasiaiškinti dėl praleistų, be pateisinamos priežasties pamokų.

Mokyklos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)________________________________________________

(parašas)                                                        (vardas, pavardė)

Su kvietimo turiniu susipažinau:____________________________

(tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas)