Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Dėl dokumentacijos patvirtinimo
2009 m. rugsėjis
Formos
Vidaus darbo su mokiniais formos
Dėl Vaiko gerovės komisijai teikiamų dokumentų formų
Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai
Dėl darbo apmokėjimo
Dėl darbo apmokėjimo (II)
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 
1) ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bbad330a19111e69ad4c8713b612d0f


2) SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

3) LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS, suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-01-31

20 straipsnis. Socialinė pedagoginė pagalba

 1. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

 2. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

 3. Socialinę pedagoginę pagalbą teikia švietimo įstaigose, vaikų globos įstaigose ir kitose įstaigose ar organizacijose dirbantys socialiniai pedagogai, kurių išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.

 +) priedas (prisegta) - antrojo dokumento išaiškinimas (kai kurie vadovai apsimeta, kad jo nėra gavę arba yra pamiršę)  ir pagrindinių dalykų akcentavimas, pvz., kad mes turime dirbti KARTU su kitais mokyklos darbuotojais, bet NE UŽ juos - 

ŠMM išaiškinimas dėl 2016-11-02 ĮSAK. Nr. V-950 SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO 

http://www.lspa.lt/aiskinamasis-rastas-del-socialines-pedagogines-pagalbos-teikimo-vaikui-ir-mokiniui-tvarkos-apraso/ 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/atnaujinti-dokumentai-apibreziantys-socialinio-pedagogo-darba-ir-atsakomybe :

Mažinamas mokinių skaičius, tenkantis vienam socialiniam pedagogui, aiškiai apibrėžiamos jo darbo mokykloje sritys, atsiranda naujas socialinės pagalbos teikimo būdas – tarpininkavimas: socialinis pedagogas padės konstruktyviai spręsti konfliktus – išklausys, bus nešališkas tarpininkas tarp abiejų konfliktuojančių šalių. Visa tai apibrėžta atnaujintuose dokumentuose: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apraše ir Mokyklos socialinio pedagogo pareigybės pavyzdiniame apraše. Šiuos dokumentus įsakymu patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
„Mokytojai, mokiniai, jų tėvai, jei iškyla mokymosi sunkumų dėl socialinių priežasčių, pvz., skurdo, socialinės atskirties ir kt., ar patiria smurtą, patyčias, gali kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą. Nuo šiol socialinis pedagogas mokykloje dalyvaus ir sprendžiant konfliktus. Atsižvelgus į dabarties realijas mokyklose, praplečiamos jo darbo funkcijos. Socialinis pedagogas, kaip nešališkas asmuo, taikiu būdu padės išspręsti mokytojų ir mokinių, mokinių ir jų tėvų nesutarimus. Jis profesionaliai, neįsitraukdamas į emocijų audras, padės konfliktuojantiems žmonėms atskleisti savo požiūrį ir išklausyti vienas kitą konstruktyviai“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.   

Nustatomas maksimalus mokinių skaičius vienam socialiniam pedagogui – jis sumažintas iki 400 mokinių. Ši nuostata įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. Nustačius didžiausią mokinių skaičių, tenkantį vienam socialiniam pedagogui, didesnės mokyklos, kuriose, tarkime, mokosi 1000 mokinių, privalės įsteigti daugiau, bent jau 2,5 socialinio pedagogo etatų. 

 


Skyrelyje Soc pedagogo veiklos reglamentavimas

http://klaipedossocialiniai.vip1.lt/lt/verta_zinoti/