Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

 

KLAIPĖDOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2012 m.

 

Tikslas: užtikrinti įvairiapusiškos metodinės pagalbos teikimą socialiniams pedagogams.

Uždaviniai:

1.      sudaryti palankias sąlygas dalyvauti socialinių pedagogų metodinėje veikloje;

2.      bendradarbiauti su kitomis institucijomis, dalyvauti projektinėje veikloje;

3.      siekti raštvedybos taisyklių laikymosi dokumentuose.

Eil.

Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi ir pranešėjai

Numatomas rezultatas

I.

Metodiniai susirinkimai ir metodinio būrelio posėdžiai

 1.        

Diskusija su Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistais.

Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo. Diskusijos aptarimas susirinkime.

2011 m. socialinių pedagogų metodinės veikos apžvalga.

Sausis

 

E. Kučinskienė, V.Martyšienė,

V.Morkūnienė

 

Išsiaiškinsime socialinės paramos teikimo mokiniams tvarkos apraše pastebėtus neaiškumus.

 2.        

Dalinimasis gerąja patirtimi. „Smurto patyčių prevencija ugdymo įstaigose".

Kiti aktualūs klausimai.

Vasaris

 

V.Martyšienė, R.Borta,

S.Kavolienė, V.Morkūnienė, G.Misevičienė

Padėsime vieni kitiems pasidalindami savo patirtimi vykdant Patyčių prevenciją ugdymo įstaigose.

 3.        

Apskritas stalas su psichologų, specialiųjų pedagogų specialistais „Specialistų bendradarbiavimo ypatumai teikiant pagalbą mokiniams".

Kovas

 

E.Kučinskienė, J.Židickienė V.Martyšienė, D.Gulbinienė

Diskusija padės plėtoti bendradarbiavimo galimybes tarp specialistų.

 4.        

Susitikimas su Mažeikių miesto socialiniais pedagogais. „Socialinio pedagogo bendradarbiavimo tarpusavyje ypatumai". Dalinimasis patirtimi.

Balandis

 

E.Kučinskienė, S.Kavolienė, V.Martyšienė

Praplėsime bendradarbiavimo galimybes.

 5.        

Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo (Vasaros poilsio stovykla nepasiturinčių šeimų vaikams). Vykusių veiklų pristatymas, dalijimasis gerąja patirtimi.

Kiti aktualūs klausimai.

Gegužė

V.Martyšienė A.Misevičienė

 

Aiškinsimės socialinės paramos teikimo mokiniams tvarkos apraše dėstomus punktus, dalinsimės patirtimi rengiant Vasaros poilsio stovyklų nepasiturinčių šeimų vaikams.

 6.        

„Lankomumo prevencija ugdymo įstaigose". Praktikų pasidalinimas darbine patirtimi.

Birželis

V.Martyšienė, I.Tamašauskaitė, V.Morkūnienė, A.Skukausienė, R.Songailienė

Dalinsimės gerąja patirtimi, kad padėtume kolegoms vykdyti mokyklos lankomumo prevenciją ugdymo įstaigose.

 7.        

Diskusija „Naujovės socialinio pedagogo darbe".

Kiti aktualūs klausimai.

Rugsėjis

E.Kučinskienė, V.Morkūnienė, V.Martyšienė, R.Mantrimienė

Pasikeitusių ar atšauktų teisių dokumentų pristatymas.

 8.        

Kriminogeninė padėtis mieste. Darbas su delinkventinio elgesio paaugliais.

Spalis

V.Martyšienė, J.Bliūdžiuvienė,

Nepilnamečių reikalų pareigūnai

Sužinosime apie kriminogeninę padėtį Klaipėdos mieste.

 9.        

„Bendradarbiavimo su tėvais galimybės".

Lapkritis

V.Martyšienė, A.Grigorjeva

Susipažinsime su naujomis idėjomis, kaip galima bendradarbiauti su mokinių tėvais.

10.      

Metodinio būrelio 2012 m. veiklos analizė, plano kūrimas, SWOT analizė.

Gruodis

E.Kučinskienė, V.Martyšienė,

Analizuosime 2012 m. veiklą.

 

 

 

 

 

 

II.

Gerosios patirties sklaida

11.      

Pranešimas "Socialinio darbo praktikos vadovo vaidmuo besikeičiančioje aplinkoje"

Vasaris

R.Borta, V.Martyšienė

Sužinosime, su kokiomis problemomis susiduria praktikos vadovas.

12.      

Renginys socialiniams pedagogams „Velykų prasmė ir simbolika"

Balandis

V.Martyšienė, R.Sungailienė

Sužinosime naujų šventės rengimo formų, bendrausime.

13.      

Konferencija „ Socialinio pedagogo veikla ugdymo įstaigoje".

Gegužė

D.Gulbinienė, V.Martyšienė, V.Morkūnienė

Aiškinsimės kokios problemos ar sėkmės slypi socialinio pedagogo veikloje.

 

 

 

 

 

III.

Kiti renginiai

14.      

Klaipėdos psichikos sveikatos centras A.Slatvickis "Tarpinstitucinis bendradarbiavimas pirmines prevencijos srityje".

Sausis

 

A.Skukauskienė,V.Martyšienė, R.Sungailienė

 

Praplėsime žinias apie psichikos sveikatos centro veiklą.

 

15.      

Išvyka į Šeimos ir Vaiko gerovės centro vaikų dienos socialinės priežiūros skyrių (Rubliovo mokykloje). Centro darbo specifika ir bendradarbiavimo galimybės.

Kovas

E.Kučinskienė, V.Martyšienė

Susipažinsime su centro veikla.

 

 

 

 

 

 

IV.

Ryšiai su kitomis institucijomis

 

Klaipėdos universitetas, Atviros erdvės jaunimo centras, Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Jaunimo darbo centras, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos vyriausias policijos komisariatas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyris, Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriai, Klaipėdos pedagogų švietimo kultūros centras, Klaipėdos psichologinė - pedagoginė tarnyba, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Klaipėdos psichikos sveikatos centras.

16.      

Diskusija su Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistais.

 

Sausis

 

E. Kučinskienė, V.Martyšienė, V.Morkūnienė

Išsiaiškinsime socialinės paramos teikimo mokiniams tvarkos apraše pastebėtus neaiškumus.

17.      

Susitikimas su Telšių Vaikų krizių centro savanore. „Darbas su atskirtį patiriančiais vaikais".

Vasaris

V.Martyšienė, R.Borta, D.Gulbinienė

Praplėsime žinias atskirtį patiriančių vaikų tema.

18.      

Apskritas stalas su psichologų, specialiųjų pedagogų specialistais „Specialistų bendradarbiavimo ypatumai teikiant pagalbą mokiniams".

Kovas

 

E.Kučinskienė, J.Židickienė V.Martyšienė, D.Gulbinienė

Diskusija padės plėtoti bendradarbiavimo galimybes tarp specialistų.

19.      

Susitikimas su Mažeikių miesto socialiniais pedagogais. „Socialinio pedagogo bendradarbiavimo tarpusavyje ypatumai".

Balandis

 

E.Kučinskienė, S.Kavolienė, V.Martyšienė

Praplėsime bendradarbiavimo galimybes.

20.      

Diskusija dėl bendradarbiavimo galimybių, naujų veiklų pristatymas. Atviros erdvės jaunimo centro savanoriai.

Balandis

V.Jokubynaitė, V.Martyšienė

Bendradarbiavimo galimybių pasiūla.

21.      

Susitikimas „Socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumai".

Spalis

PPT R.Nemčiauskienė, V.Martyšienė

Aiškinsimės pedagoginio konsultavimo ypatumus.

22.      

Diskusija „Kriminogeninė situacija Klaipėdos mieste".

Spalis

V.Martyšienė, J.Bliūdžiuvienė,

Nepilnamečių reikalų pareigūnai

Sužinosime apie kriminogeninę padėtį Klaipėdos mieste.

23.      

Susitikimas su gausių šeimų informacijos ir paramos centro darbo specifika, bendradarbiavimo galimybėmis.

Debreceno g. 3, LT-94175 Klaipėda Tel.: 8 46 300385, 8 686 52050, 8 685 44409 gausiu.seimu@centras.lt

Direktorė Regina Ševelkaitienė

Lapkritis

V.Martyšienė, R.Songailienė, R.Ševelkaitienė

 

 

Plėsime bendradarbiavimo sritis.

24.      

Konsultacijos, pasidalinimas darbine - moksline patirtimi. Metodinio kabineto prieinamumas. KU socialinės pedagogikos katedros darbuotojai.

Nuolat

V.Martyšienė, V.Morkūnienė,

I.Klanienė

Dalinsimės darbine - moksline patirtimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas(ė)                                                       V.Martyšienė

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

METODINIO BŪRELIO NARIAI

2012 m.

 

Klaipėdos miesto socialinių pedagogų el.tinklalapis - klaipedossocialiniai.vip1.lt. Ten galite matyti aktualią informaciją skirtą socialinio pedagogo darbui.

Klaipėdos miesto socialiniai pedagogai renkasi vieną kartą mėnesyje. Kiekvieno mėnesio antrą antradienį.

Klaipėdos socialinių pedagogų metodinio būrelio tarybos nariai:

  1. Metodinio būrelio pirmininkė - Vaida Martyšienė, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė. Socialinių pedagogų el. tinklalapio įkūrėja ir globėja (informacijos koordinatorė ir tinklalapio prižiūrėtoja ).
  2. Metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja - Vilma Morkūnienė, Klaipėdos Žemynos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė.
  3. Sekretorė - Giedra Misevičienė Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.
  4. Atsakinga už kultūrinių renginių organizavimą - Areta Skukauskienė, Klaipėdos Paslaugų ir verslo mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  5. Atsakinga už informacinės medžiagos pateikimą socialinių pedagogų el. tinklalapyje - Sandra Kavolienė, Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos vyr. socialinė pedagogė.
  6. Atsakinga už metodinių renginių organizavimą - Rita Borta, „Vyturio" pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  7. Metodinio būrelio finansininkė - Regina Sungailienė, Klaipėdos Suaugusiųjų S. Šemerio gimnazijos vyr. socialinė pedagogė.

 

Metodinio būrelio pirmininkas(ė)                                                       V.Martyšienė