Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO

VEIKLOS PLANAS

2014 m. 

 

Tikslas. Palaikyti tarpžinybinį ir įvairių suinteresuotųjų institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę. Reaguoti į kintančias sąlygas teikiant socialinių pedagoginių paslaugų vaikui ir šeimai teikimą. 

Uždaviniai:

1. Diegti aktyvius, savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinančius mokymo metodus.

2. Teikti informaciją įvairiais socialinio pedagoginio ugdymo klausimais.

3. Padėti keistis pažangiąja patirtimi, naujovėmis ir informacija.

 

Eil. Nr.

Priemonės

Data

Atsakingas

Numatomas rezultatas

I.

Metodinio būrelio posėdžiai

1.1

1. Metodinio būrelio2014 m. veiklos plano rengimas.

2. Socialinių pedagogų metodinio būrelio narių rinkimai

Sausis

V. Martyšienė,

G.Misevičienė

 

Parengtas veiklos planas.

 

1.2

Metodinės išvykos į Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinę mokyklą organizaciniai darbai

Balandis

V. Martyšienė,

R. Mantrimienė

Organizaciniai darbai, laiko, transporto derinimas dėl susitikimo.

1.3

SSGG analizės duomenų apibendrinimas.

Gruodis

V. Martyšienė

Metodinio būrelio veiklos analizė.

II.

Metodiniai susirinkimai

2.1

1. Metodinio būrelio2014 m. veiklos plano pristatymas.

2. Socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumai

Vasaris

V. Martyšienė,

KU dr.

G. Šmitienė

Plano vykdymas.

Naujovių panaudojimas veikloje.

2.2

Smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose (problemų ir atvejų analizė).

Lankomumo prevencija ugdymo įstaigose (problemų ir atvejų analizė)

Kovas

V. Martyšienė,

S. Kavolienė, E.Kučinskienė,

R. Borta

Gerosios pedagoginės patirties sklaida vykdant patyčių ir lankomumo prevenciją ugdymo įstaigose.

2.3.

1.Stresas darbe ir jo valdymo menas.

2. Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimas. Nemokamo maitinimo organizavimo klausimai.

Gegužė

V. Martyšienė,

PPT psichologai, A.Misevičienė

 

Socialinių kompetencijų plėtojimas.

2.4.

1. II pusmečio metodinės veiklos plano aptarimas.

2. Naujovės socialinio pedagogo darbe

Rugsėjis

V. Martyšienė,

R. Borta

Pasikeitusių ar atšauktų teisinių dokumentų analizė.

2.5.

Mokinių delinkventinis elgesys, pagalbos būdai

 

Spalis

V. Martyšienė,

E. Kučinskienė,

Policijos NR specialistai,

PPT specialistai

Pagalba mokiniui.

2.6.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos, būdai bendraujant su tėvais.

Lapkritis

V. Martyšienė,

S. Kavolienė,

VLTF atstovai

Pagalba mokytojui.

2.7.

1. Metodinio būrelio2014 m. veiklos analizė.

2. Veiklos gairės2015 m.

3. Supažindinimas su SSGG duomenų analize.

3. Metodinio būrelio rinkimai

Gruodis

V. Martyšienė, G.Misevičienė

Metodinio būrelio2015 m. veiklos plano projektas.

III.

Gerosios patirties sklaida

3.1

Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovės bei gerosios pedagoginės patirties sklaida

Vasaris

V. Martyšienė,

L. Kelnerytė,

G. Domarkienė

 

Profesinių kompetencijų tobulinimas.

3.2

Socialinio pedagogo darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais

Spalis

V. Martyšienė,

I.Tamošauskaitė, R. Borta

Profesinių kompetencijų tobulinimas.

3.3

Stresas darbe, valdymo menas

Gegužė

V. Martyšienė,

J. Židickienė

Profesinių kompetencijų tobulinimas.

IV.

Kiti renginiai

 

Inovatyvių darbo priemonių ir metodų paieška ir taikymo darbe galimybės

Sausis

V. Martyšienė, G. Misevičienė, S. E. Kuosienė

(Kaunas)

Inovatyvių darbo metodų taikymas.

4.1

Bendradarbiavimas su LEPTA „Prekyba žmonėmis“

Kovas

V. Martyšienė,

LPLA prezidentas

Tarpžinybinis bendradarbiavimas.

4.2

Smurto ir patyčių prevencijai skirta atvira veikla Klaipėdos miesto visuomenei

Kovas

V. Martyšienė,

S. Kavolienė,

A. Skukauskienė

Atvira veikla Klaipėdos miesto visuomenei.

4.3

Metodinė išvyka į Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinę mokyklą „Smurto situacijų valdymas mokykloje: nuo identifikavimo iki sisteminio sprendimo“

Balandis

V. Martyšienė,

R. Mantrimienė,

J. Sinickienė

(Kėdainiai)

Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas.

4.4

Susitikimas neformalioje aplinkoje „Pirmojo pusmečio veiklos aptarimas“

Birželis

V. Martyšienė,

G.Misevičienė

Bendravimas neformalioje aplinkoje

5.

V. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

5.1

Klaipėdos universiteto socialinės pedagogikos centras

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.2

Atviros erdvės jaunimo centras

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.3

Dvasinės pagalbos jaunimui centras.

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.4

Šeimos ir vaiko gerovės centras

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.5

Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.6

Klaipėdos vyriausias policijos komisariatas

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.7

Klaipėdos psichologinė – pedagoginė tarnyba

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.8

Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriai

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.9

Jaunimo darbo centras

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                         Vaida Martyšienė