Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Naudingos nuorodos
Socialinės paramos rezoliucija
Soc pedagogo veiklos reglamentavimas
Knyga Padėkime vaikams mokytis Metodinės rekomendacijos 2013 m.
Knyga Padėkime vaikams mokytis Metodinės rekomendacijos 2013 m.
Knyga Padėkime vaikams mokytis Metodinės rekomendacijos 2013 m.
Pedagogų apmokėjimas
Soc. param Klaipėdos mieste
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Klaipėdoje
Ankstyvosios intervencijos programa
Atmintinė tėvams, išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinanti
Filmukas apie narkotines medžiagas
Kontaktai
Renginiai
 
Susitikimas su Klaipėdos savivaldybės administracijos departamento, Socialinės paramos skyriaus specialistais
REZOLIUCIJA
2012 m. sausio 4 d.
Klaipėda

Susitikime dalyvauja:
Socialinė paramos skyriaus vedėja A.Liesytė
Savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja G.Vilimaitienė
Socialinės paramos skyriaus vyriausoji specialistė A.Misevičienė
Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus specialistė E.Kučinskienė
Klaipėdos miesto socialiniai pedagogai:
V.Martyšienė, V.Morkūnienė, S.Kavolienė, R.Borta, R.Mantrimienė.

Susitikime aptarėme Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašą. Diskutavome ir aiškinomės socialiniams pedagogams dažniausiai iškylančius klausimus.
1. IV. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS, 17.2. punkte teigiama, kad nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos, pareiškėjui arba mokyklai pateikus prašymą ir visus šiai paramai reikalingus dokumentus po 17.1 papunktyje nurodytos datos;
Atsakymas:
Vadovautis socialinės paramos sprendimo Nr. ir skyrimo data. Teikti paramą sekančią dieną nuo sprendimo priėmimo dienos. Informacija greičiau pasiekia SPIS el. žurnale. Originalus dokumentas adresatą pasiekia po kelių dienų.

2. V. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS, 28. Punkte teigiama, kad mokykla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja Socialinės paramos skyrių apie per mokslo metus išvykusius arba atvykusius mokinius, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas.
Atsakymas:
Kuo skubiau pranešimą perduoti socialinės paramos skyriaus sekretorei šiuo e. paštu: estera.mockiene@klaipeda.lt adresuotą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Aušrai Misevičienei:
nuskenuotą pranešimą dėl mokinio gaunančio nemokamą maitinimą išvykimo (atvykimo) į kitą ugdymo įstaigą;
nurodyti mokinio gimimo datą, adresą, vardą pavardę.
Kuo skubiau informuoti tą įstaigą, kad mokiniui paskirta socialinė parama. Socialinės paramos teikimas neturi nutrūkti.
Jei yra žinomas socialinės paramos skyriaus sprendimo ir skyrimo data, bet mokinio nėra SPIS el. žurnale, reikia vadovautis sprendimo, skyrimo data. Labai svarbus tarpusavio bendradarbiavimas.

3. 30. punkte teigiama, kad mokiniams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokamas maitinimas, esant tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymui bei vadovaujantis mokyklos direktoriaus sprendimu (įsakymu), gali būti atiduodamas į namus tik tuo laikotarpiu, kai mokiniai neatvyko į mokyklą dėl pateisinamų priežasčių, išskyrus gydymąsi stacionare, arba mokiniai dėl objektyvių priežasčių mokomi namuose.
Atsakymas:
Maitinimas į namus atiduodamas esant tėvų prašymui nuo - iki d. Direktoriaus įsakymas reikalingas pagal mokyklos vidaus tvarką. Nereikia pildyti jokių kitokių formų (nurašymo aktų ir pan.). Maitinimo į namus atidavimo tvarka numatoma mokyklos vidaus tvarkoje.

4. Mokyklos direktoriaus įsakymas mokinį pradėti maitinti nereikalingas, nes yra socialinės paramos skyriaus sprendimas (A.Liesytė). Socialinės paramos skyrius yra aukštesnė institucija ir mokykla turi vykdyti. Mokyklos direktorius gavęs informaciją (iš SPIS) apie sprendimą pradeda maitinti nuo skyrimo datos sekančią dieną pagal mokyklos vidaus tvarką.
Valstybės kontrolė informuoja, kad mokykla turi užtikrinti vidaus kontrolę. Šiam punktui užtikrinti pravartu prisiimti savo vidaus tvarką ir įrašyti, kaip tai bus užtikrinta. Socialinės paramos teikimo tvarkos apraše Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-20 nėra užsimenama apie mokyklos direktoriaus įsakymą skirti maitinimą mokykloje.

5. Mokyklos socialinės paramos teikimo tvarką pasirašo atsižvelgiant į savo poreikius ir galimybes. (numato, kas koordinuoja socialinės paramos teikimą, kas atsako už SPIS el. žurnalą, ar mokiniams duodami talonai, kokia tvarka ir pan.).

6. 31. Punkte teigiama: mokyklų savivaldos institucijos turi teisę priimti sprendimus, kuriais būtų užtikrinta galimybė visiems pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams gauti maitinimą mokykloje. Tokiu atveju vaikų, kuriems yra skirtas nemokamas maitinimas, maitinimui naudojamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams lėšos, o kitų vaikų maitinimui naudojamos už vaikų maitinimą išgalinčių susimokėti tėvų lėšos.
Atsakymas:
Mokiniai besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą socialinę paramą gali gauti ir vyresnių klasių mokinių atostogų metu. Vadovautis 29 punktu.

7. Skaičiavimų formas, lenteles pildo buhalteris.

8. Socialiai remtinos šeimos: konfidenciali ir kintanti informacija. Mokyklos tokios informacijos negauna.

9. Jei atsakingas asmuo už SPIS sistemos pildymą dėl tam tikrų priežasčių nedirba, tai turi būti paskirtas kitas atsakingas asmuo, kuris pildys SPIS el. žurnalą. Mokykloje turi būti paskirtas pavaduojantis asmuo dirbti su SPIS el. žurnalu, atsakingas asmuo duoda savo prisijungimo duomenis.

10. Ar SPIS el. žurnalą reikia pildyti kiekvieną dieną?
Atsakymas:
Taip. SPIS el. žurnalą reikia pildyti kiekvieną dieną (žymėti valgančius/nevalgančius, tikrinti, ar neatsirado naujų mokinių, ar nenutrauktas maitinimas ir pan.).

11. Jei sprendime yra tik viena data, tai vadovaujantis 17.1. punktu parama skiriama iki mokslo metų pabaigos.

12. Ką daryti, jei sprendimo nėra, bet SPIS sistemoje mokinys yra?
Atsakymas:
Mokykla pati turi išsiaiškinti ir prašyti mokinio tėvų pristatyti sprendimą (kopiją).

13. Ką daryti, jei sprendimas yra (atnešė pats mokinys ar jo tėvai), bet SPIS sistemoje mokinio nėra?
Atsakymas:
Mokykla turi maitinti mokinį, vadovaudamasi sprendimu. Susisiekti su konkrečiu socialinės paramos skyriumi, rašyti pranešimą, kad pakoreguotų informaciją SPIS.
14. Jeigu turime informaciją, kad vaikui priklauso nemokamas maitinimas (matome SPIS el. žurnale, bet neturime sprendimo ir atvirkščiai - turime sprendimą, bet nematome SPIS), ir nepradedame maitinti, kol nesulaukiame sprendimo ar informacijos SPIS, ar tai pažeidimas?
Atsakymas:
Vaikui priklauso nemokamas maitinimas nuo sprendime nurodytos datos. Nepriklausomai nuo to kada mokykla gavo informaciją laiku ar pavėluotai. Tam yra sukurtas SPIS e. žurnalas.

Siūlymai:
1. Tęsti bendradarbiavimą tarp institucijų.
2. Padėti spręsti iškylančius netikslumus SPIS el. žurnale.
3. Pagal galimybes paryškinti SPIS sistemoje naujai atsiradusius mokinius.
4. Pagal galimybes išryškinti SPIS sistemoje išbrauktus (nebegaunančius paramos) mokinius.
5. Aiškiau, konkrečiau suformuluoti Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos apraše nurodytas sąvokas.
Sudarė
Klaipėdos socialinių pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė
Vaida Martyšienė

Klausimas:
Sveiki, norėčiau sužinoti ar mokykloje taikant socialinės paramos įstatymą reikia mokyklai pasirašyti savo socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą. Ar užtenka Savivaldybės parengtos bendros tvarkos? 
Jei socialinės paramos skyriaus paskirta socialinė Parama mokiniui yra sprendimas. Ar reikia mokyklai rašyti Dir. įsakymą skirti mokiniui nemokamą maitinimą? 
Ačiū už atsakymus.

Atsakymas
Nuo: Bingelienė Genovaitė išsiųsta: penktadienį, sausio 06, 2012 3:01

Gera diena,
Jei turite galvoje Socialinės paramos mokiniams įstatymą tai už socialinės Paramos mokiniams teikimą atsakingas steigėjas, jei Mokyklos steigėjas savivaldybė tai visais klausimais prašome kreiptis į Savivaldybės atsakingus specialistus. Jei turite klausimų dėl įstatymo normų, jų išaiškinimui turėtumėte kreiptis į Socialinės Apsaugos ir Darbo ministeriją.

Rimvydo Mockevičiaus
Švietimo ir Mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir Profesinio mokymo Departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo Assistance skyriaus vyresnysis SPECIALISTAS Tel. 2191186